Masterplannen

Aantrekkelijke watersportplaatsen

De komende jaren zet Het Friese Merenproject in op het aantrekkelijker maken van 10 watersportkernen en 7 toegangspoorten. Hiervoor is de Masterplan-formule bedacht. Voor ieder van de 17 watersportplaatsen maakt Het Friese Merenproject samen met de gemeente een masterplan. Bij het opstellen van een masterplan wordt gekeken naar wat de sterke en zwakke punten zijn op watersportgebied. Ook initiatieven van bedrijven, inwoners en verenigingen worden in kaart gebracht. Uitgangspunt voor het plan zijn de belangrijkste kenmerken van de plaats. Zowel de historie als het landschap worden hierin meegenomen.

Wanneer het masterplan door zowel gemeente als provincie zijn goed gekeurd, kan begonnen worden met de uitvoering. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan verbeteringen in Harlingen en Balk. In Earnewâld, Grou en Delfstrahuizen / Echtenerbrug zijn de eerste projecten al klaar. Zo is in Earnewâld de centrumhaven opgeknapt. Delfstrahuizen en Echtenerbrug hebben een grote opknapbeurt gekregen. De kaden zijn opgehoogd en veiliger gemaakt en de ligplaatsen zijn uitgebreid met elektrische oplaadpunten en punten voor vuilwater inname. Plannen voor watersportplaatsen als Makkum, Workum, Stavoren en Dokkum zijn klaar, maar over de uitvoering daarvan moet nog een besluit worden genomen.        

Lemmer
Na het vaarseizoen van 2014 gaat in Lemmer de schop in de grond. Er komt een duidelijke route langs publiekstrekkers zoals het Woudagemaal, strand en centrum. Het aanzien van Lemmer vanaf het IJsselmeer wordt verbeterd en de routes om Lemmer binnen te waren worden verduidelijkt. Ook vindt in het centrum herinrichting plaats.
Masterplan Lemmer / www.defriesemeren.nl

Harlingen
In Harlingen kregen de Noordoostersingel en de Prinsenstraat een facelift. Ook is er een drijvend sanitair gebouw geplaatst. Momenteel worden nog plannen uitgewerkt voor onder andere de herinrichting van de Nieuwe Willemshaven en de Waddenpromenade.
Masterplan Harlingen / Havenplan Nieuwe Willemshaven /  www.harlingen.nl

Earnewâld
In mei 2012 zijn de eerste vernieuwde voorzieningen in de centrumhaven van Earnewâld geopend. Komende winter werkt men verder aan het verbeteren van de faciliteiten en het herinrichten van onder andere de boulevard.
Masterplan Earnewâld / www.tytsjerksteradiel.nl

Joure
Watersporters moeten verleid worden om het gastvrije Joure te gaan ontdekken. Door het verhogen van de Tolhuisbrug kunnen sloepen het centrum straks binnenvaren. Ook worden nieuwe aanlegvoorzieningen en oplaadpunten voor elektrische boten gerealiseerd.  

Delfstrahuizen & Echtenerbrug

Begin 2012 zijn Delfstrahuizen en Echtenerbrug een stuk aantrekkelijker gemaakt voor toeristen. De Marwei, het Hellingpad en de Turfkade zijn vernieuwd en voorzien van nieuwe bestrating, straatverlichting en aangeplante bomen. Ook zijn de kaden en oevers in Delfstrahuizen en Echtenerbrug opgeknapt en veiliger gemaakt. In 2013 wordt een multifunctioneel gebouw gerealiseerd waarin ook voorzieningen voor de watersporter zijn ondergebracht.
Masterplan Delfstrahuizen & Echternbrug / www.lemsterland.nl

Balk
In Balk wordt dit najaar begonnen met de werkzaamheden uit het masterplan. Gestart wordt met de werkzaamheden aan het Havenkwartier. Centraal staat het thema 'met de boot naar het bos'. Waarin watersporters verleid worden om ook een bezoek aan het bos te brengen.
Masterplan Balk & Bijlage / www.gaasterlan-sleat.nl

Dokkum
Wanneer de plannen voor masterplan Dokkum door gaan, wordt het straks mogelijk om een rondje Dokkum te varen. Ook wordt gekeken hoe het Harddraverspark beter verbonden kan worden met het water.
Masterplan Dokkum / www.dongeradeel.nl

IJlst
'IJlst Houtstad' is waar het omdraait in het masterplan voor IJlst. Het gebied tussen het Frisia-plein en molen De Rat wordt ontwikkeld als 'IJlster houthavens'. Bovendien moet de stad zowel over land als water beter te bereiken zijn.
Masterplan IJlst / www.gemeentesudwestfryslan.nl

Heeg
UIt de plannen van de vroegere gemeente Wymbrits (IJlst, Heeg en Woudsend) wordt op dit moment gekeken wat haalbaar is. Zodra dat bekend is, kan gestart worden met de werkzaamheden.
Masterplan Heeg / www.gemeentesudwestfryslan.nl

Woudsend
Woudsend zet met het masterplan in op zorgtoerisme en meer aanlegplaatsen. Zo wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn voor het  voormalig gebouw van ASR verzekeringen en het realiseren van een aanlegplek voor een rondvaartboot. 
Masterplan Woudsend / www.gemeentesudwestfryslan.nl

Franeker
In Franeker 'de Ster van de Elf Steden' wordt nog gekeken naar de uitvoering van de plannen uit het masterplan. In Franeker spelen meerdere projecten waarover nog besloten moet worden. Het masterplan is één van deze plannen.
Masterplan Franeker / www.franekeradeel.nl

Makkum, Workum, Stavoren, Bolsward

Afgelopen jaar is er gewerkt aan het realiseren van masterplannen voor Makkum, Workum en Stavoren. Het plan voor Bolsward was al klaar.
De gemeente Súdwest - Fryslân kijkt op dit moment naar de haalbaarheid van de plannen.
www.gemeentesudwestfryslan.nl

SWOT-analyses (overzicht sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen) van 18 plaatsen* in Friesland zijn hier opvraagbaar.  

*Dokkum, Harlingen, Leeuwarden, Balk, Bolsward, Echternerbrug - Delfstrahuizen, Earnewâld, Joure, Grou, Franeker, IJlst, Lemmer, Stavoren, Hindeloopen, Lauwersoog, Makkum en Workum.

 

De 23 Bouwstenen