Watersportplannen

Aantrekkelijke watersportplaatsen

De komende jaren zet Het Friese Merenproject in op het aantrekkelijker maken van 10 watersportkernen en 7 toegangspoorten. Hiervoor is de Masterplan-formule bedacht. Voor ieder van de 17 watersportplaatsen maakt Het Friese Merenproject samen met de gemeente een masterplan (watersportplan). Bij het opstellen van een masterplan wordt gekeken naar wat de sterke en zwakke punten zijn op watersportgebied. Ook initiatieven van bedrijven, inwoners en verenigingen worden in kaart gebracht. Uitgangspunt voor het plan zijn de belangrijkste kenmerken van de plaats. Zowel de historie als het landschap worden hierin meegenomen.

Wanneer het masterplan door zowel gemeente als provincie zijn goed gekeurd, kan begonnen worden met de uitvoering. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan verbeteringen in Harlingen en Balk. In Earnewâld, Grou en Delfstrahuizen / Echtenerbrug zijn de eerste projecten al klaar. Zo is in Earnewâld de centrumhaven opgeknapt. Delfstrahuizen en Echtenerbrug hebben een grote opknapbeurt gekregen. De kaden zijn opgehoogd en veiliger gemaakt en de ligplaatsen zijn uitgebreid met elektrische oplaadpunten en punten voor vuilwater inname. Plannen voor watersportplaatsen als Makkum, Workum, Stavoren en Dokkum zijn klaar, maar over de uitvoering daarvan moet nog een besluit worden genomen.        

Lemmer
Na het vaarseizoen van 2014 gaat in Lemmer de schop in de grond. Er komt een duidelijke route langs publiekstrekkers zoals het Woudagemaal, strand en centrum. Het aanzien van Lemmer vanaf het IJsselmeer wordt verbeterd en de routes om Lemmer binnen te waren worden verduidelijkt. Ook vindt in het centrum herinrichting plaats.
Masterplan Lemmer / Website Lemmer op de Kop!

Harlingen
In Harlingen is een nieuwe drijvende SAS-steiger gerealiseerd.Ook werden de Prinsenstraat en Noordoostersingel aangepakt. Voor watersporters en dagjesmensen kwam er een drijvende nieuwe sanitaire voorziening. De Nieuwe Willemshaven, de Waddenpromenade en de Westerzeedijk worden de komende jaren ontwikkeld tot locatie waar Wad, land én de historische binnenstad op unieke wijze samenkomen. 

Masterplan Harlingen / Havenplan Nieuwe Willemshaven /  www.harlingen.nl

Earnewâld
Earnewâld heeft al een behoorlijke facelift gekregen. Het centrum en de passantenhaven zijn opgeknapt en er ligt een prachtige boulevard. Daarnaast zijn er plannen in ontwikkeling voor een plein en ontmoetingsplek aan de waterkant van het dorp.
Masterplan Earnewâld / www.tytsjerksteradiel.nl

Joure
Watersporters moeten verleid worden om het gastvrije Joure te gaan ontdekken. Door het verhogen van de Tolhuisbrug kunnen sloepen het centrum straks binnenvaren. Ook worden nieuwe aanlegvoorzieningen en oplaadpunten voor elektrische boten gerealiseerd.  
Masterplan Joure / www.friesemeren.nl

Delfstrahuizen & Echtenerbrug
In 2012 zijn de Marwei, het Hellingpad en de Turfkade vernieuwd. De ligplaatsen zijn uitgebreid met elektrische oplaadpunten en punten voor vuil water inname.  In het voorjaar van 2014 heeft het nieuwe sanitair gebouw haar deuren geopend. Ook in de toekomst wordt er verder geïnvesteerd in deze toegangspoort tot de Friese meren. 
Masterplan Delfstrahuizen & Echternbrug / www.lemsterland.nl

Balk
In Balk wordt dit najaar begonnen met de werkzaamheden uit het masterplan. Gestart wordt met de werkzaamheden aan het Havenkwartier. Centraal staat het thema 'met de boot naar het bos'. Waarin watersporters verleid worden om ook een bezoek aan het bos te brengen.
Masterplan Balk & Bijlage / www.gaasterlan-sleat.nl

Dokkum
Wanneer de plannen voor masterplan Dokkum door gaan, wordt het straks mogelijk om een rondje Dokkum te varen. Ook wordt gekeken hoe het Harddraverspark beter verbonden kan worden met het water.
Masterplan Dokkum / Website Súd Ie en Wetterfront

IJlst
In 'IJlst Houtstad' wordt de passantenhaven bij de IJsbaan beter bereikbaar. De toiletvoorzieningen worden uitgebreid en vernieuwd. Ook komen bij de haven betere voorzieningen voor slecht weer en een accommodatie voor grotere groepen. In de stad wordt ingezet op de plannen van de 8 van IJlst: een openluchtmuseum IJlst 1868, de karakteristieke overtuinen van de stad krijgen een functie als theetuin en er worden acht wandel-, fiets- en vaarroutes uitgezet. Molen De Rat bouwt een nieuw informatie- en ontvangstcentrum. 
Masterplan IJlst / www.gemeentesudwestfryslan.nl

Heeg
Gemeente Súdwest-Fryslân heeft in Heeg It Eilân aangekocht. Zij bekijkt nu hoe zij dit stuk grond kan inzetten om het dorp aantrekkelijker te maken voor de watersport. Daarnaast wordt de passantenhaven in Heeg uitgebreid. Er komt een gezamenlijk watersportgebouw met o.a. een kantine, opbergruimte, toiletvoorziening en ruimte voor de Tjotters.
Masterplan Heeg / www.gemeentesudwestfryslan.nl

Woudsend
In Woudsend komt een nieuwe aanleghaven voor passanten. Hierdoor wordt het makkelijker om even met de boot aan te leggen om een bezoek te brengen aan het dorp. Watersportcamping  De Rakken gaat de komende jaren fors investeren, waarbij ingezet wordt op het vernieuwen van de  toiletvoorzieningen en de uitbreiding van aanlegvoorzieningen voor grotere schepen. Dorpsbelang Woudsend gaat aan de slag met het 11-stegenplan. 
Masterplan Woudsend / www.gemeentesudwestfryslan.nl

Franeker
In Franeker 'de Ster van de Elf Steden' wordt nog gekeken naar de uitvoering van de plannen uit het masterplan. In Franeker spelen meerdere projecten waarover nog besloten moet worden. Het masterplan is één van deze plannen.
Masterplan Franeker / www.franekeradeel.nl

Bolsward
In de plannen voor Bolsward vormt de identiteit van de stad het uitgangspunt. Haar historische karakter speelt daarbij een belangrijke rol. In het gebied ten noorden van de A7, het Oordje, komen nieuwe passantenligplaatsen en andere toeristische voorzieningen. Daarnaast krijgt het boothuis van de watersportvereniging een nieuwe plek. Ook komen er in het gebied ten zuiden van het Oordje nieuwe ligplaatsen. In het centrum wordt gekeken naar de mogelijkheid voor extra aanlegsteigers en stroompunten.
Masterplan Bolswardwww.gemeentesudwestfryslan.nl

Makkum
In Makkum wordt het centrum aantrekkelijker gemaakt. In overleg met bewoners en ondernemers is hiervoor een plan gemaakt, dat door het autoluwe karakter een enorme kwaliteitsslag oplevert. Daarnaast worden er watersportvoorzieningen, zoals verlichting en elektriciteit aangelegd langs de aanlegplekken aan de Groote Zijlroede. De stichting WON realiseert op de Bargekop, nabij het  centrum, een historische scheepshelling met een museaal en educatief karakter. Ook wordt de Holle Poarte, het strandgebied, aantrekkelijker gemaakt en wordt de verbinding tussen het centrum van  Makkum en de Holle Poarte verbeterd.
Masterplan Makkumwww.gemeentesudwestfryslan.nl

Workum
In Workum worden de oude opvaarten in de omgeving van de Stedspôle hersteld en geschikt  gemaakt om aan te leggen. Ten zuidwesten van de Stedspôle komt een klein haventje. Ook op de huidige locatie van Cultureel Centrum ‘De Klameare’ komt een kleine haven. Hierdoor kunnen passanten midden in het centrum van Workum aanleggen. Vanuit het haventje heb je direct zicht op het historische centrum, de kerk en de Markt. Het haventje wordt voor 2016 gerealiseerd. Cultureel Centrum ‘De Klameare’ komt samen met de bibliotheek en het gemeenteloket in het voormalige gemeentehuis. Rond oktober start de verbouw van het gemeentehuis. Deze werkzaamheden zijn rond april 2015 klaar.
Masterplan Workum www.gemeentesudwestfryslan.nl

Stavoren
In de plannen voor Stavoren is het terugbrengen van de historie (de oudste stad van Nederland) de rode draad. In het Visserijkwartier van Stavoren komen de historische sfeer en typische visserijkenmerken straks sterker naar voren.

Bij het Hanzekwartier wordt een deel van de archeologische resten, van het middeleeuwse Blokhuis, weer zichtbaar gemaakt. Het uitbreidingsplan Middenmeer biedt ruimte voor de bouw van ruim 50 woningen, voor zowel permanent als recreatief gebruik. Er is op dit moment al een passanteneiland aangelegd en een brug tussen het eiland en het centrum van de stad gebouwd. Ook de COOP-supermarkt heeft een mooie plek aan het water gekregen.

Eind 2014 gaat de bouw van de steiger voor grote cruiseschepen in de Spoorhaven van start. De uitbreiding van de provinciale Johan Frisosluis is inmiddels al afgerond. Hierdoor is de binnenkomst van Stavoren, bij de Kruitmolen, aanzienlijk verbeterd.

Masterplan Stavorenwww.gemeentesudwestfryslan.nlSWOT-analyses (overzicht sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen) van 18 plaatsen* in Friesland zijn
hier opvraagbaar.  

*Dokkum, Harlingen, Leeuwarden, Balk, Bolsward, Echternerbrug - Delfstrahuizen, Earnewâld, Joure, Grou, Franeker, IJlst, Lemmer, Stavoren, Hindeloopen, Lauwersoog, Makkum en Workum.

 

De 23 Bouwstenen