Baggeren

Baggeren is van grote noodzaak om onze vaarwegen goed begaanbaar te houden.

Samen optrekken in baggeren
Een belangrijk doel van Het Friese Merenproject is het op diepte brengen van het recreatieve vaarnetwerk. Dat moet door verschillende partijen uitgevoerd worden: provincie, gemeente en eigenaren/beheerders van jachthavens en Recreatieschap De Marrekrite.

Het beleidskader is  vastgelegd in het Herzien Provinciaal Verkeers en Vervoersplan 2006 (dit document kunt u downloaden op www.fryslan.nl). Hoofdstuk 6 is geweid aan de vaarwegen. Hierin is ook een streefbeeldenkaart (wensbeeld) van het recreatieve vaarnetwerk is opgenomen.

Wegwerken resterende baggerachterstand
Het Friese Merenproject richt zich op het wegwerken van de nog resterende baggerachterstand, door gemeenten, provincie, De Marrekrite en jachthaveneigenaren. Er is de afgelopen jaren, met subsidie van de provincie, al zeer veel gebaggerd. Deze subsidieregeling voor gemeenten en jachthavens blijft van kracht.

Extra aandacht krijgen de gemeenten in het centrale watersportgebied. Het wegwerken van de baggerachterstand in deze gemeenten heeft de hoogste prioriteit, omdat hier het meeste gevaren wordt en de afgelopen periode het meeste is geïnvesteerd.  Het projectteam ondersteund deze gemeenten bij een gebiedsgerichte projectmatige aanpak. Het projectteam organiseert de samenwerking tussen de betrokken parijen. Ze brengt opgaven en geldstromen bij elkaar, zodat werk met werk combinaties ontstaan en integrale doelen gerealiseerd kunnen worden.

Beheer van de vaarwegen
Daarnaast wordt er gewerkt aan het beter borgen van het beheer en onderhoud van de vaarwegen. Dit vaarwegbeheer is nu nog geen wettelijke taak. Dit veranderd op het moment dat de provincie vaarwegbeheerders aanwijst. De Waterwet geeft de provincie deze bevoegdheden. In maart 2012 heeft Provinciale Staten hiervoor de kaders vastgesteld. Besloten is te koersen op een verdeling van het vaarwegbeheer tussen Provincie en Waterschap. Dus gemeenten beheren straks geen vaarwegen meer. De grotere, intensief bevaren vaarwegen horen dan bij de provincie en de kleinere vaarwegen bij Wetterskip Frylslân. Momenteel wordt deze koers concreet uitgewerkt en vertaald in een verordening.

Subsidiemogelijkheden
Gemeenten en jachthavens kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van achterstallige baggerwerkzaamheden. Ook buitendijkse jachthavens in het IJsselmeer kunnen gebruik maken van de subsidie voor het op diepte brengen van hun haven. De subsidieregeling ‘Onderhoudsbaggeren Friese Merenproject’ loopt tot 2015. Gemeenten kunnen subsidie ontvangen tot maximaal 25% van de project- en voorbereidingskosten. Eigenaren of exploitanten van jachthavens kunnen subsidie krijgen tot maximaal 50% van de verwerkingskosten met een maximum van 3 euro per m3 baggerspecie. De aanvraagtermijn sluit op 30 juni 2015 en het werk dient te zijn uitgevoerd op uiterlijk 31 december 2015.

U kunt de subsidieregeling en aanvraagformulieren downloaden:
1. Subsidieregeling onderhoudsbaggeren gemeenten en jachthavens Artikelen 28 tot en met 35, de regeling is onderdeel van: Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie & toerisme
2. Aanvraagformulieren baggersubsidie gemeenten    
3. Aanvraagformulieren baggersubsidie jachthavens

Informatie en contact
Voor meer informatie en met vragen kunt u contact opnemen me Sytse Kroes, provincie Fryslân (058 - 292 5862).

 

Johan Frisosluis Stavoren

De plannen voor verbetering