Timeline

2011 - Oppepper voor natuur langs de Noordelijke Elfstedenvaarroute

Momenteel wordt gewerkt aan de vaarweg van de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Er komt een vaartraject van 35 kilometer, maar ook de natuur krijgt een oppepper. Het ecosysteem van de watergangen in een flink deel van Noordwest Fryslân gaat erop vooruit met ecoduikers en vistrappen, natuurvriendelijke oevers en plasdraszones.

In en nabij de door Staatsbosbeheer beheerde natuurgebieden langs de Blikfaart (Wiersylster Rak) en de Feinsumer Feart (Wide Mar bij Stiens) zijn het waterpeil én de broedeilandjes verhoogd. Dat biedt bescherming aan deze unieke broedplaats voor wadvogels. Staatsbosbeheer had grote moeite de broedeilanden in de Wide Mar te beschermen. Als de broedeilandjes droogvallen, zijn de eitjes van de kluut en de visdief een gemakkelijke prooi voor de vos. Met de maatregelen heeft deze ‘eierrover’ het nakijken. Overigens profiteren ook de boeren van het nieuwe waterpeil.

Bestaande losse Staatsbosbeheergebieden vormen dankzij grondaankopen en herinrichting nu een flink natuurgebied van in totaal ruim 80 hectare. Zo ontstaat een prachtig leefgebied voor vissen, weidevogels en lepelaars.