Timeline

2008 - Genieten op Rengerspôlle

De Rengerspôlle ligt aan de westrand van het Nationaal Park de Alde Feanen. Het eiland van circa 20 hectare wordt omsloten door de Folkertssleat en de Grêft. De Rengerspôlle is eigendom van It Fryske Gea. Het gebied is een bekende overnachtingplaats voor watersporters. Het noordelijk deel van het eiland is ingericht als waterspeelgebied. Aan de westzijde is een groot stuk gras gekomen waar gezinnen kunnen vertoeven. Wandelen kan langs de oevers en kades. Langs De Wyldlannen en de Geau zijn nieuwe steigers van gerecycled kunststof en nieuwe stukken damwand gekomen. Het gebied De Wyldlannen heeft een belangrijke functie voor diverse vogelsoorten. Daarom is hier voor recreanten een vogelkijkhut geplaatst. Langs het vaarwater Langesleat zijn afmeervoorzieningen gemaakt en steigerplateaus voor afvalcontainers.

Natuur

Bij een groot deel van de oevers in het gebied is stortsteen aangebracht tegen beschadiging doorgolfslag. Ook bij het natuurgebiedje Lange Sâne zijn maatregelen getroffen om afslag tegen te gaan. Bescherming met stortsteen is duurzamer. Ook de dieren kunnen zo gemakkelijk het water in en uit.
Voor de verbetering van de waterhuishoudkundige functie en waterberging in de winter van de Wyldlannen is een doorlaatconstructie gemaakt. Deze ondersteunt het onderwater- en weer droogzetten van deze zomerpolder.