Timeline

2013 - 2014 Natuurmaatregelen Aldegeasterbrekken

Recreatie krijgt in dit gebied de ruimte, maar wel met oog voor de natuur. Het Friese Merenproject legt in de Oudegaasterbrekken een eilandje aan met aanlegmogelijkheden langs de randen. Op het eiland zelf krijgt de natuur de ruimte.

Ook in de Blauhúster Puollen is oog voor recreatie én natuur. Tussen Westhem en Aldegea liggen drie meertjes: Reitmar, Sipkemar en It Fliet. Het Friese Merenproject ziet kansen voor een elektrische vaarroute en gaat in overleg met ondernemers over plannen voor recreatieve voorzieningen die passen binnen de natuurwaarden van het gebied. Tegelijkertijd is er aandacht voor oeverbeheer,  winterrustgebieden en beperking van het maaien in de zomerpolder.

Wetterskip Fryslan gaat zowel in de Aldegeasterbrekken als in de Blauhúster Puollen aan de slag met oever- en kadeverbetering.

 Mitigatie Friese Meren is gericht op maatregelen om mogelijk ecologisch nadelige effecten van projecten te voorkomen of verzachten door

  • meer rust voor watervogels
  • meer ruimte voor beschermde diersoorten en planten
  • natuurvriendelijke oevers
  • versterking landschappelijke waarden

 Uitgangspunt is een integrale aanpak, een natuurplus voor  het gehele plangebied en een goede afstemming tussen gebruik/recreatie, waterveiligheid en de natuurwaarden van het gebied. Concreet wordt dit uitgevoerd in de vier Natura200 gebieden: Sneekermeergebied; Witte en Zwarte Brekken; de Fluezen; Aldegeasterbrekken en Gouden Bodem.