Timeline

2012 - Extra rustgebieden voor vogels

In het gebied rond De Fluezen zijn bijna geen zomerpolders en stukken ondergelopen land. Daardoor zijn watervogels voor hun rust- en pleisterplaatsen vooral aangewezen op open water. Er wordt hier meer ruimte gecreëerd voor watervogels. Dat is meteen goed nieuws voor de Noordse woelmuis, die zo een groter leefgebied krijgt. Aan de noordoever van de Fluezen komen natuurvriendelijke oevers.

Mitigatie Friese Meren is gericht op maatregelen om mogelijk ecologisch nadelige effecten van projecten te voorkomen of verzachten door

  • meer rust voor watervogels
  • meer ruimte voor beschermde diersoorten en planten
  • natuurvriendelijke oevers
  • versterking landschappelijke waarden

Uitgangspunt is een integrale aanpak, een natuurplus voor  het gehele plangebied en een goede afstemming tussen gebruik/recreatie, waterveiligheid en de natuurwaarden van het gebied. Concreet wordt dit uitgevoerd in de vier Natura200 gebieden: Sneekermeergebied; Witte en Zwarte Brekken; de Fluezen; Aldegeasterbrekken en Gouden Bodem.