Timeline

2012 - 2014 Oevers en kaden De Wite en Swarte Brekken

De Wite en Swarte Brekken zijn een laagveengebied ten zuiden van Sneek. Wetterskip Fryslân gaat in het gebied meerdere kaden verhogen om voor iedereen droge voeten te garanderen. Dat wordt gecombineerd met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het vernatten van graslandpolders. Ook is er aandacht voor de rust- en pleisterplaatsen van watervogels in dit gebied. Zo overnachten hier ’s winters grote aantallen kleine rietganzen, kolganzen, brandganzen en smienten.

Mitigatie Friese Meren is gericht op maatregelen om mogelijk ecologisch nadelige effecten van projecten te voorkomen of verzachten door

  • meer rust voor watervogels
  • meer ruimte voor beschermde diersoorten en planten
  • natuurvriendelijke oevers
  • versterking landschappelijke waarden

Uitgangspunt is een integrale aanpak, een natuurplus voor  het gehele plangebied en een goede afstemming tussen gebruik/recreatie, waterveiligheid en de natuurwaarden van het gebied. Concreet wordt dit uitgevoerd in de vier Natura200 gebieden: Sneekermeergebied; Wite en Swarte Brekken; de Fluezen; Aldegeasterbrekken en Gouden Bodem.