Timeline

2012 - 2013 Natuurplus langs Noordelijke Elfstedenvaarroute (NER)

De Noordelijke Elfstedenroute wordt bevaarbaar gemaakt. Daarmee komt er een mooie vaarroute bij, maar de verwachte toename van de vaarrecreatie kan broedende en foeragerende vogels verstoren. Daarom is in samenspraak met de natuurorganisaties besloten om een aantal kleine natuurgebieden met elkaar te verbinden en de oevers natuurvriendelijk te  maken.
Zogenaamde onderleiders en natuurvriendelijke oevers verbinden straks de drie kleine Staatsbosbeheergebieden rond de Koude weg met elkaar. Hierdoor krijgen de gebiedjes één waterpeil, te bedienen vanaf een centrale inlaat. Daarnaast komen er  een aantal kleine vishevels en vispassages om de glasaal en vooral het stekelbaarsje verder in het gebied te krijgen. Stekelbaarsjes zijn een gewilde prooi voor de lepelaar. Na de herinrichting trekt het gebied naar verwachting meer vogels aan. Bij de plas aan de Koude weg komen ook een vogelkijkscherm en een zwaluwwand, langs de route komt een aantal nestkasten.

Door gebruik te maken van grotere buizen in de te verplaatsen dammen krijgen de vissen weer de kans om in de achterliggende sloten te paaien. Goed voor de visstand en daarmee goed voor visetende vogels. In het gebiedje “de Wiide mar” bij Bartlehiem worden vergelijkbare maatregelen getroffen.