Timeline

2011 - 2012 Meer natuur op Galgelân

Het Friese Merenproject zorgt samen met Staatsbosbeheer, Stichting ‘De Klokkestoel’ uit Loënga en de gemeente Súdwest Fryslân voor natuurverbetering in het Galgelân. Het Galgelân is een polder aan de noordwestkant van het Snitser Mar. De natuurverbetering richt zich op het ‘vernatten’ van de polder.  Dat betekent dat greppels breder zijn gemaakt en bestaande slootkanten zijn afgevlakt. Daarbij krijgt de polder een hoger waterpeil. Komend voorjaar bepaalt het Wetterskip hoe hoog het waterpeil precies mag worden. Zo ontstaat er ruim 30 hectare natte graslandpolder, waar verschillende plantensoorten kunnen groeien. Daarnaast biedt een polder waar ’s winters water in staat voedsel en rustgelegenheid voor  (water)vogels. 

Mitigatie Friese Meren is gericht op maatregelen om mogelijk ecologisch nadelige effecten van projecten te voorkomen of verzachten door

  • meer rust voor watervogels
  • meer ruimte voor beschermde diersoorten en planten
  • natuurvriendelijke oevers
  • versterking landschappelijke waarden

Uitgangspunt is een integrale aanpak, een natuurplus voor  het gehele plangebied en een goede afstemming tussen gebruik/recreatie, waterveiligheid en de natuurwaarden van het gebied. Concreet wordt dit uitgevoerd in de vier Natura200 gebieden: Sneekermeergebied; Witte en Zwarte Brekken; de Fluezen; Aldegeasterbrekken en Gouden Bodem.