Kosten en planning

Voor het vervolg van Het Friese Merenproject is in 2010 een nieuwe begroting gemaakt. Voor de voltooiing van het project is nog € 210 miljoen nodig, de provincie neemt hiervan ongeveer een derde voor haar rekening. Andere financieringsbronnen zijn gezocht bij onder meer het Fonds Economische Structuurversterking van het Rijk, Europese fondsen, deelnemende gemeenten en andere partijen.

De vervolgplannen van het Friese Merenproject hebben positieve effecten op de Friese economie. Maar Het Friese Merenproject wil ook investeren in natuur en landschap. Uit studie blijkt dat sommige projecten op gespannen voet staan met natuurwaarden. Op veel locaties kunnen verzachtende maatregelen helpen (mitigatie), in sommige gevallen moeten andere keuzes gemaakt worden om kwetsbare soorten te beschermen. Het Friese Merenproject wil in die gevallen extra investeren in natuurkwaliteit. Bijvoorbeeld door rustgebieden voor watervogels te garanderen en te zorgen voor een goede samenhang tussen de natuurgebieden in het Friese merengebied. Voor dat laatste is het nodig dat er verbindingszones worden aangelegd, 'groene wegen' waarlangs dieren zich vrij kunnen blijven bewegen. Net als de watersporter. De kosten van al die maatregelen bedragen 10 à 20 miljoen euro op een totale begrootte investering in Het Friese Merenproject van 495 miljoen euro.

Wat willen we nog doen

Op de planning bij Het Friese Merenproject

Plannen sterke toekomst

Verbeteren aantrekkingskracht, toegankelijkheid en inkomsten