Actueel

Nieuws

Bijna miljoen liter toiletwater ingezameld

In de zomer van 2015 is bijna een miljoen liter toiletwater van de pleziervaart ingezameld in het Friese merengebied. Vuilwater dat anders misschien in het oppervlaktewater terecht was gekomen. Dankzij maatregelen als promotie van vuilwaterinzamelpunten en inzet van de Vuilwaterboot kunnen watersporters in Fryslân zelf eenvoudig bijdragen aan schoon vaar- en zwemwater. De initiatiefnemers van de Schoonwatercampagne zijn tevreden met de opbrengst, maar zetten voor 2016 hoger in. Lees meer

Bouw van Museum Houtstad IJlst dit jaar van start

De bouw van Museum Houtstad IJlst start nog dit jaar. Het nieuwe museum biedt onderdak aan het Moleninformatiecentrum, museum Nooitgedagt en een houtwerkplaats voor leerprojecten. Lees meer

25 november inloopavond over werkzaamheden electric-only route

In het voorjaar van 2016 start de aanleg van een nieuwe electric-only route: de Bûtenfjildroute. Eind 2014 bereikten provincie Fryslân en gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel hierover een akkoord. De route loopt vanaf de Grutte Wielen bij Leeuwarden via Ryptsjerk en het natuurgebied Bûtenfjild naar de Swemmer bij De Westereen. Op 25 november is er een inloopavond voor inwoners. Op deze avond worden zij geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en de planning van de werkzaamheden. Lees meer

Winnaars Poepkasteel kleurwedstrijd 2015 bekend

Heb jij deze zomer meegedaan aan de Poepkasteel kleurwedstrijd? Kijk snel of je een prijs gewonnen hebt! Lees meer

Einde in zicht voor subsidieregeling vuilwaterinnamevoorzieningen

Sinds 2014 is een subsidieregeling voor de inname van vuilwater in jachthavens in Fryslân van kracht. Eigenaren of exploitanten van een haven kunnen tot 50% subsidie krijgen voor de kosten voor het aanleggen van een vuilwaterinnamevoorziening in hun jacht- of passantenhaven. Deze regeling komt binnenkort tot een einde. Lees meer

Tweede fase van groot oever- en kadeproject rond Gaastmeer van start

Wetterskip Fryslân start in de loop van deze maand met de tweede fase van het Integraal oever- en kadeproject Gaastmeer e.o. In dit omvangrijke project worden kaden versterkt, natuurvriendelijke oevers aangelegd en twee eilandjes in ere hersteld. Lees meer

Veiliger dijk, schoner water en beter zicht

Langs De Trije Pôlen – een gebied ten oosten van Sneek, wordt de waterkering verbeterd, een natuurvriendelijke oever aangelegd en een bocht in het kanaal verruimd. Lees meer

Start werkzaamheden brug Jirnsum

Het is zover: de werkzaamheden voor de nieuwe brug bij Jirnsum zijn gestart! Er komt een brug met een doorvaarthoogte van 2,50 meter. Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden willen zo het recreatieve vaarverkeer langs het Friese dorp stimuleren. Daarnaast verbeteren zij de verkeerssituatie op de Grousterdyk. Volgens planning is het werk in maart 2016 klaar. Gedeputeerde Klaas Kielstra heeft donderdag 8 oktober samen met wethouder Harry van der Molen van de gemeente Leeuwraden, het startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe Sylsbrêge in Jirnsum. Lees meer

Poepkasteel voor leerlingen tijdens kinderboekenweek

Tijdens de Kinderboekenweek kwam schrijfster Lida Dijkstra op basisschool De Tille in Drachten. Ze heeft voorgelezen uit haar boeken in het Fries en in het Nederlands en ze heeft heel veel vragen van de leerlingen beantwoord over het beroep schrijver. Voor Het Friese Merenproject heeft zij Het Poepkasteel geschreven. Lees meer

Afschaffen pauzes en bruggeld voor gastvrij onthaal

In 2017 gaan alle provinciale bruggen over het Van Harinxmakanaal over op bediening vanaf één centrale post in Leeuwarden. Dan worden ook vier bruggen in het zuiden van de provincie (Scharsterbrug, Janesleat, Noarder Aldewei en Terherne) aangesloten. De centrale post komt op het bedrijventerrein De Zwette VI naast het Margaretha Zelle Akwadukt. Ook werkt de provincie Fryslân met de gemeenten aan het afschaffen van pauzes en klompgeld. “Een mooie samenwerking om zo watersporters nog gastvrijer te kunnen ontvangen in Fryslân”, aldus gedeputeerde Kielstra. Lees meer