Uitleg EHS, verschillen met Natura2000

De EHS, Ecologische HoofdStructuur, is een netwerk van natuurgebieden, beheersgebieden en ecologische verbindingszones. Hierbinnen kan de uitwisseling van soorten planten en dieren optimaal plaatsvinden. Zo wordt de biodiversiteit verbeterd.

De EHS bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuwe natuur op landbouwgrond en agrarische gebieden. Deze gebieden worden beheerd op een manier waardoor de natuur- en landschapswaarden worden behouden en versterkt. De huidige begrenzing van de EHS in Fryslân is vastgelegd in de Verordening Romte (PS, 30 juni 2014). De EHS begrenzing is ruimer dan Natura 2000. Natura 2000 valt altijd binnen de EHS. In het Friese Merengebied is de begrenzing van de EHS en Natura 2000 gelijk.

De EHS brengt weinig wettelijke bescherming. Het is vooral een van de financierings- en uitvoeringsinstrumenten om natuurterreinen aan te kopen. Zo ontstaat er een stevig netwerk aan natuurgebieden die bij elkaar horen en elkaar versterken.