Proces van aankoop

Als een perceel binnen de begrenzing van de EHS ligt en nog niet is ingericht voor het omschreven natuurtype uit het natuurbeheerplan, dan komt het in aanmerking voor verwerving door de provincie. De provincie koopt percelen aan tegen marktconforme prijzen, waarna het wordt ingericht. Vervolgens wordt het verkocht aan een terreinbeherende organisatie dan wel particulier natuurbeheerder.

Voor de provincie is verwerving geen doel. Het inrichten van de percelen als natuur is wel een doel. Daarom bestaat er de mogelijkheid om zelf natuur te realiseren middels een SKNL subsidie (Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap). Hierover leest u meer op het tabblad particulier natuurbeheer. De SKNL regeling is alleen mogelijk voor percelen die binnen de EHS liggen.

Als het perceelbuiten de begrenzing van de EHS ligt, en op het kaartmateriaal is aangemerkt als “zoekgebied”, dan betekent dit dat hier mogelijk compenserende en/of mitigerende maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Vaak betekent dit dat de gronden ingericht kunnen worden om extra watergebieden voor vogels te creëren.

In dit geval komen de percelen voor verwerving in aanmerking. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om via een kwalitatieve verplichting (agrarisch medegebruik) de beoogde natuurdoelstellingen te realiseren. Grondverwerving en de mogelijkheden voor natuurrealisatie is heel duidelijk afhankelijk van de EHS begrenzing. Binnen de begrenzing zijn andere mogelijkheden dan buiten de begrenzing.