Ecologie en economie

Hoe stem je ecologische en economische belangen op elkaar af? Daarvoor is de komende jaren veel aandacht. In een zogenaamde eco-effectmeting zijn de effecten op de economie en de natuur in beeld gebracht.

Economische effecten

Een belangrijk doel is het versterken van de Friese economie. Meer werk en meer omzet door een goede infrastructuur en hogere bestedingen. De belangrijkste verwachtingen:

  • toename bestedingen van watersporters van 34 tot 37 miljoen euro
  • structurele groei van 600 à 1165 banen
  • kostenbesparing van 2,5 miljoen euro per jaar voor het bedrijfsleven, door verbeterde verkeersstromen
  • jaarlijkse waardevermeerdering van woningen van 5 tot 7,5 miljoen euro per jaar, door betere bereikbaarheid

Effecten op de natuur

De Friese meren vormen niet alleen een attractief watersportgebied, maar zijn in veel gevallen ook een uniek leefgebied voor bijzondere plant- en diersoorten. Daarom zijn alle maatregelen van Het Friese Merenproject getoetst op effecten voor natuur en milieu. Daaruit blijkt dat de meeste maatregelen geen nadelig effect hebben. Maar soms zijn gebieden zo kwetsbaar dat alternatieve plannen nodig zijn om het beoogde resultaat te kunnen bereiken. Voor deze extra investeringen in natuurkwaliteit trekt Het Friese Merenproject 10 à 20 miljoen euro uit.

Samen sterk voor de Wolvetinte

Soms komen de dingen dan op een mooie manier samen. Bijvoorbeeld de samenwerking bij het oever- en kadeproject van Wetterskip Fryslân bij It Heidenskip. Samen met Het Friese Merenproject en Plattelânsprojecten leidde dit tot het nieuwe natuurgebied De Wolvetinte. Een prachtige plek voor een rustgebied voor vogels. Wetterskip Fryslân heeft dit natuurgebied overgedragen aan provincie Fryslân. Het beheer van de Wolvetinte is in handen van lokale agrarische natuurvereniging Fûgelûntwyk It Heidenskip, die met het beheerplan voor dit gebied de Sulveren Skries 2012 heeft gewonnen. Dit is een prijs voor het beste initiatief op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Fryslân.

 

Plannen sterke toekomst

Verbeteren aantrekkingskracht, toegankelijkheid en inkomsten

Lits Lauwersmeerroute

Natuur en economie verenigd in één route