Duurzaam

Duurzaam denken en handelen is ingebed in de werkwijze van Het Friese Merenproject. Zowel wat betreft het gebruik van materialen als de gehanteerde werkmethoden. Een voorbeeld hiervan is hergebruik van 50% van de baggerspecie. Andere voorbeelden zijn de investering in een vuilwatersysteem voor het tegengaan van lozen van vuilwater op het oppervlaktewater en investering in elektrisch varen. Ook bij het ontwikkelen van plannen voor watersportkernen en toegangspoorten kijken wij kritisch naar de werkmethoden. Met de ’23 bouwstenen’ helpen wij gemeenten met nadenken over een toegankelijke en duurzame watersportkern of toegangspoort. Een aantal van deze bouwstenen gaan over duurzaamheid. Twee voorbeelden:

Stimuleer de productie en het gebruik van duurzame energie

Reserveer ruimte voor het opwekken van duurzame energie. Leg lokale verbindingen tussen leveranciers en gebruikers: restwarmte van bijvoorbeeld een plaatselijke fabriek kan op een naastgelegen locatie goed gebruikt worden. Reserveer ruimte voor oplaad- en vulpunten voor duurzame brandstoffen, waaronder elektriciteit en biobrandstoffen.

Voorkom schade aan het leefmilieu

Ontwerp volgens een duurzaam principe (zoals bijvoorbeeld Cradle-to-cradle™). Voorkom schadelijke toevoegingen of onttrekkingen aan het leefmilieu. Beperk het materiaalgebruik of en gebruik recyclebare of restmaterialen.

Duurzame walstroom

Binnenvaart over op duurzame walstroom

Subsidies elektrisch varen

Bekijk de mogelijkheden