Natuurontwikkeling

Voor het realiseren van haar natuurdoelen wil de provincie Fryslân  215 hectare grond inrichten voor de natuur. Deze gronden zijn onderdeel van de Friese Natura 2000-gebieden, of grenzen hieraan. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het strategieplan om de gebieden aan te kopen. De uitvoering is inmiddels gestart.

De  Natura 2000-gronden waar het om gaat, liggen in de Aldegeaster Brekken, de Snitser Mar, de Fluezen en de Morra. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Binnen het Friese merengebied behoort 5.766 hectare tot dit netwerk. Hiervan is 5.606 hectare in bezit van overheden, terrein beherende organisaties en particulieren die zelf natuurgrond bezitten en als zodanig beheren. De provincie Fryslân wil nu ook de resterende 160 hectare bij de natuurgebieden voegen.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op: